بایگانی

دسته: گلخانه

گلخانه احداث گلخانه

نکات مهم دراحداث گلخانه

احداث گلخانه تامین نور موردنیاز مهم ترین عامل نوراست.گلخلنه بایددرجهتی ساخته شود که نورگیراست.درروزهای ابری […]

51 سال قبل
ArabicEnglishPersian
0